"Loading..."

Nadzorni odbor

Nаdzоrni оdbоr je nadležan da:

 

1) donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;

2) donosi godišnji program poslovanja, usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja;

3) usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja;

4) usvaja tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti;

5) usvaja finansijske izveštaje;

6) nadzire rad direktora;

7) donosi poseban program za korišćenje sredstava iz budzeta opštine Bečej;

8) donosi statut;

9) odlučuje o statusnim promenama, osnivanju drugih pravnih subjekata i ulaganju kapitala;

10) donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka;

11) zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa direktorom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;

12) vrši druge poslove u skladu sa zakonom, propisima kojima se uređuje  pravni položaj privrednih društava, osnivačkim aktom i statutom.

 

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana, od kojih je jedan imenovan iz reda zaposlenih preduzeća.