"Loading..."

Istorijat i organizacija

ISTORIJAT

Javno preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije "Toplana" Bečej (u daljem tekstu Toplana), osnovana je 1984. godine, dok je proizvodnju i isporuku toplotne energije otpočela oktobra 1986. godine. Toplana obavlja delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije iz daljinskog centralizovanog izvora kapaciteta 2 x 9,3 MW za grejanje stanova i poslovnih prostorija, vrelovodnom mrežom dužine oko 23 kmTr. Kao energent koristi prirodni gas.

Toplana trenutno zapošljava 18 radnika ima 1095 kupaca.Većinu korisnika su kupci iz kategorije domaćinstva, stanari kolektivnih stambenih zgrada i vlasnici individualnih porodičnih objekata, kojih ima 1.016, dok poslovnih objekata i objekata javnih službi ima oko 79. Ukupna instalisana snaga konzuma je 19,3 MW, a ukupna površina koja se greje je oko 114.550m².

DELATNOST

Toplana je tokom 2006. godine ispunila sve uslove za licenciranje svoje delatnosti shodno odredbama Zakona o energetici, na osnovu čega je dana 27.07.2006. godine dobila, sa rokom važenja od deset godina, četiri licence.

Međutim, u skladu sa novim Zakonom o energetici i ispunjenja svih uslova za obavljanje energetske delatnosti Toplana je 2016.godine dobila, sa rokom važenja od deset godina tri licence za obavljanje energetske delatnosti:

Proizvodnja toplotne energije
Distribucija toplotne energije
Snabdevanje toplotnom energijom

ORGANIZACIJA

U cilju što potpunijeg iskorišćenja sredstava rada i postizanja što povoljnijih rezultata rada unutrašnja organizacija rada u Toplani uređuje se tako da se obezbedi skladno obavljanje delatnosti kao i optimalna hijerarhijska postavljenost koja obezbeđuje efikasno rukovođenje i upravljanje. Vršenje delatnosti Toplana obavlja u tri posebne organizacione celine, pod sledećim nazivima:

SLUŽBA PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE, SNABDEVANJA I RAZVOJA TEHNIČKOG SISTEMA
RAČUNOVODSTVENO FINANSIJSKA SLUŽBA
SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE.


U okviru Službe proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoja tehničkog sistema obavljaju se poslovi proizvodnje toplotne energije, vrši se analiza utroška energenata u cilju postizanja što veće racionalnosti proizvodnje, vrši se održavanje svih elemenata toplotnog izvora i primenjuju se propisane mere koje omogućavaju bezbedno i sigurno odvijanje procesa proizvodnje uz njegovo stalno usavršavanje i unapređenje, obavljaju se poslovi na održavanju ispravnosti distributivne mreže i toplotnih podstanica, uključujući i merenje utroška isporučene toplotne energije i regulaciju sistema daljinskog grejanja, vrše se svi poslovi u vezi proširenja toplotnog konzuma, obavljaju se poslovi vezani za blagovremeni obračun utroška toplotne energije i rešavaju odnosi sa neposrednim korisnicima toplote, vrši se stalno usavršavanje i unapređenje celokupnog procesa distribucije toplotne energije i drugi poslovi.

U okviru Računovodstveno finansijske službe obavljaju se poslovi vođenja evidencija svih nastalih promena na sredstvima i izvorima sredstava Toplane, vrši se priprema podataka za poslovne odluke, vrše se poslovi vezani za finansiranje proizvodnje i distribucije toplotne energije, kontroliše se materijalno-finansijska dokumentacija i izrađuju podloge za izveštaje o poslovanju i obavljaju se i drugi poslovi.

U okviru Službe za pravne i opšte poslove vrši se praćenje aktuelnih zakonskih propisa, daju se stručna mišljenja u vezi s primenom istih, izrađuju se nacrti opštih akata, kolektivnih ugovora i svih drugih internih opštih i pojedinačnih akata, pripremaju se predlozi za izvršenja radi prinudne naplate potraživanja Preduzeća, obavljaju se i opšti poslovi, administrativno tehnički poslovi vezani za sve službe preduzeća, vodi delovodni protokol, vrši se distribucija pošte, prijem stranaka i drugi poslovi.

Poslovodnu funkciju u Toplani vrši direktor koji organizuje i rukovodi čitavim procesom rada i poslovanja.

Najsloženije rukovodeće poslove u pojedinim službama obavljaju:

Rukovodilac službe proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoja tehničkog sistema
Rukovodilac računovodstveno finansijske službe
Rukovodilac službe za pravne i opšte poslove

Rukovodilac-koordinator i rukovodioci službi organizuju, objedinjuju i usmeravaju rad pojedinih službi, odnosno zaposlenih u njima, staraju se za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga službi kojima rukovode.Rukovodilac-koordinator i šefovi službi organizuju, objedinjuju i usmeravaju rad pojedinih službi, odnosno zaposlenih u njima, staraju se za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga službi kojima rukovode.